Odstąpienie od umowy / Wzór

...........................................                                            ........................., dnia ...................

...........................................

...........................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

DWkosmetyki.pl

Nail Center s.c.

ul. Dąbrowskiego 14

40-032 Katowice

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej w sklepie internetowej DWkosmetyki.pl

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz.
827)  odstępuję od umowy kupna………………………………………………………………………….………...…..

(faktura nr ………...................) zawartej dnia................................................................
w sklepie internetowym DWkosmetyki.pl

 

Proszę o zwrot wartości produktu w kwocie ....................zł

(słownie: ..........................................................................) na mój rachunek bankowy nr: .......................................................................................................................................

 

Zgodnie z regulaminem sklepu DWkosmetyki.pl zwracam otrzymany towar w stanie nienaruszonym.

 

Towar wysłany zostanie na adres:

DWkosmetyki.pl

Nail Center s.c.

ul. Dąbrowskiego 14

40-032 Katowice

 

……………..............................

podpis konsumenta